VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Ocitli jste se v situaci, kdy Vám dlužník nezaplatil dlužnou částku? Nereaguje dlužník na Vaši upomínku či telefonické hovory? Potřebujete zastoupit v soudním řízení ve sporu s Vaším dlužníkem? …. a spoustu dalších otázek týkajících se vymáhání pohledávek Vám pomůžeme vyřešit.

Pozor, uvedenou službu poskytujeme za zvýhodněných podmínek! Prosím čtěte podrobně uvedené podmínky.

Zajistíme písemný, telefonický a osobní kontakt s dlužníkem, sepíšeme předžalobní výzvu dlužníkovi k zaplacení, případně se pokusíme zprostředkovat např. písemné uznání dluhu apod.

Sepíšeme Vám žalobu s návrhem na vydání platebního rozkazu, případně návrh na vydání rozhodčího nálezu a zastoupíme Vás v řízení u soudu či před rozhodčím orgánem.

V případě pravomocného exekučního titulu (pravomocný platební rozkaz, rozsudek, rozhodčí nález…) Vám sepíšeme návrh na exekuci a zastoupíme Vás v exekučním řízení.

Sepíšeme Vám přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení a rovněž Vás v insolvenčním řízení zastoupíme.

V případě, že máte k dispozici veškeré potřebné dokumenty (např. smlouvu o dílo, objednávku, neuhrazenou fakturu, uznání závazku apod.) stačí, pokud nám tyto dokumenty zašlete e-mailem nebo poštou do naší kanceláře. Nemusíte tedy ani realizovat osobní schůzku v naší kanceláři a ušetříte tak svůj čas.

Následně prostudujeme Vámi zaslané dokumenty a zvážíme, zda je vhodné ještě zasílat dlužníkovi předžalobní upomínku. Upozorňujeme Vás, že tato předžalobní upomínka ze strany advokátní kanceláře má podstatný vliv na Vašeho dlužníka a v mnoha případech po jejím doručení dlužník začne plnit. Pokud dlužník uhradí svůj dluh na základě takto zaslané výzvy, bude naše odměna činit celkem 7 % z vymožené částky. Tato částka Vám bude standardně vyfakturována.

V případě, že dlužník ani po výzvě neuhradí svůj dluh, je tato předžalobní upomínka pro Vás zcela ZDARMA.

Následně Vám pomůžeme vymáhat Vaši pohledávku soudní cestou, kdy konkrétní cena bude odvozena vždy od konkrétního případu, nejméně však 1.000,- Kč za jednu hodinu právní služby spolu s přiznanými náklady na právní zastoupení dle vyhlášky 484/2000 Sb. V případě úspěchu ve věci tak veškeré Vaše výdaje hradí protistrana, v případě neúspěchu ve věci nám uhradíte 1.000,- Kč za jednu hodinu právní služby.

Pokud Vám dlužník neuhradí dlužnou částku ani po vydání pravomocného rozsudku či platebního rozkazu, zastoupíme Vás ZDARMA v exekučním řízení. Naše odměna bude opět ve formě nákladů právního zastoupení v exekučním řízení dle vyhlášky 484/2000 Sb.

Exekučním titulem může být např. vykonatelný a pravomocný platební rozkaz nebo rozsudek, rozhodčí nález, platební výměr, výkaz nedoplatků, notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti.

Podrobnosti o cenových nabídkách naleznete v našem ceníku.