Zákonné úroky z prodlení

Od 1.7.2010 byl novelou nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, změněn systém výpočtu zákonných úroků z prodlení, které představují platbu náležející věřiteli, pokud dlužník nesplní řádně a včas svůj peněžitý závazek, aniž by bylo třeba tyto úroky z prodlení zvlášť smluvně sjednávat, a to ode dne prodlení dlužníka až do zaplacení dlužné částky. Základem pro výpočet úroků z prodlení je vždy aktuální dlužná částka.

Do 30.6.2010 systém výpočtu zákonných úroků z prodlení spočíval v tom, že jeho výše se měnila každého půl roku. Tato úprava platila od 28.4.2005 a spočívala v tom, že roční výše zákonných úroků z prodlení odpovídala výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 7% s tím, že výše úroků z prodlení se upravovala pro každé kalendářní pololetí trvání dluhu v návaznosti na změny výše repo sazby v daném období vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí (k 1.1. a 1.7. toho kterého roku).

Nová právní úprava účinná od 1.7.2010 zavádí jednodušší systém výpočtu zákonných úroků z prodlení v tom smyslu, že roční výše úroků z prodlení je dána repo sazbou stanovenou ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází vzniku prodlení dlužníka, zvýšené o 7% s tím, že po celou dobu prodlení je dále výše tohoto zákonného úroku z prodlení neměnná a nemění se tedy, jako dosud, každého půl roku. Jedná se tak o výrazné zjednodušení systému výpočtu zákonných úroků z prodlení.

Na závěr dodáváme, že zatímco v občanskoprávních vztazích si nelze dohodnout jinou než zákonnou výši úroků z prodlení, v obchodněprávních vztazích taková dohoda možná je. Limitace je dána pouze přiměřeností jinak sjednané sazby úroků z prodlení tak, aby nebyla označena za neplatnou, resp. nevymahatelnou. Současně je třeba upozornit na odlišení úroků z prodlení a smluvní pokuty, jako dvou zcela rozdílných právních institutů.