OBČANSKÉ PRÁVO

Prodáváte či kupujete nemovitost? Chcete zřídit věcné břemeno? Obdrželi jste výpověď z nájmu? Byla Vám způsobena škoda např. na zdraví? Jste účastníkem dědického řízení? Máte spory se sousedy? Trvá Vaše soudní řízení nepřiměřeně dlouho?…. a spoustu dalších otázek z oblasti občanského práva Vám pomůžeme vyřešit.

Pomůžeme Vám získat náhradu škody či bezdůvodné obohacení.

Připravíme Vám jakoukoliv smlouvu dle Vašeho požadavku, a to za příznivou cenu(např. kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, násjemní smlouva, smlouva o postoupení pohledávky, smlouva o sdružení).

Vymáháme pohledávky - zaměřujeme se rovněž na vymáhání pohledávek za příznivých cenových podmínek více zde.

Podrobnější zaměření z oblasti občanského práva naleznete níže:

Náhrada škody - materiální, nemateriální, na věcech, na zdraví, vymáhání, zastoupení u soudu, vydání bezdůvodného obohacení, náhrada škody a zadostiučinění způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
První osobní nebo e-mailová konzultace poškozených ve věcech náhrady škody na zdraví je bezplatná!

Závazkové právo - uzavírání smluv, posuzování jejich obsahu, revize návrhů smluv předložených druhou smluvní stranou, spory vycházející z jejich neplnění – řešení sporů soudním i mimosoudním způsobem, uplatnění náhrady škody, zastupování v soudním řízení. Půjde zejména o kupní smlouvu (smlouva o převodu movité, nemovité věci – tj. např. pozemek, byt, dům, nebytový prostor), darovací smlouvu (vrácení daru), smlouvu o dílo (zhotovení díla na zakázku, např. stavby, příp. provedení jiných prací), smlouva o půjčce, nájemní či podnájemní smlouvu, zprostředkovatelskou smlouvu, spotřebitelské smlouvy a další.

Věcná práva - vlastnické právo, spoluvlastnictví, společné jmění manželů, věcná břemena, zástavní právo, vklad do katastru nemovitostí, sousedské vztahy.

Dědické právo - dědictví, dědění ze zákona i ze závěti, dědické řízení a zastupování dědiců, spory o dědictví a jejich řešení, zastupování při jednání u notářů a v soudním řízení, zastupování v soudních sporech mezi dědici, listiny o vydědění, spory mezi dědici a vyděděnými osobami, zpracování dědických dohod.

Insolvenční právo – insolvence, přihlášky pohledávek, právní poradenství

Právní zastupování u soudů všech stupňů

Sepisování žalob a jiných návrhů

Sepisování odvolání a dalších opravných prostředků

Podrobnosti o cenových nabídkách naleznete v našem ceníku.