Zajímavosti

Navrhované úpravy bodového hodnocení řidiče za porušení pravidel silničního provozu podle změn, které v senátní novele silničního zákona schválila sněmovna.   

Od. 1. 7. 2010 je zaveden nový jednodušší systém výpočtu zákonných úroků z prodlení.
Celý článek.

Zajímavé odkazy:

Česká advokátní komora

Notářská komora

Exekutorská komora

Katastr nemovitostí

Policie, Sbírka zákonů

Veřejná správa

Obchodní rejstřík, seznam znalců a tlumočníků, insolvenční rejstřík, adresy a kontakty na jednotlivé soudy


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Štítky

advokát Brno, rozvod, náhrada škody, dopravní nehoda, občanské právo, obchodníprávo, rodinné právo, pracovní právo, výpověď, založení společnosti, právník on-line,založení s.r.o., advokátní kancelář, hledám právníka, hledám advokáta, levný advokát,kdo poradí, deregulace nájemného, trestní právo, vymáhání pohledávek, konzultace, zdarma, výhodné paušály, Kupní smlouva, kupující, prodávající, darovací smlouva, dárce, obdarovaný, kupní cena, vrácení daru, předkupní právo, zpětná koupě, vady, odpovědnost za vady, záruka, záruční doba, vrácení, oprava, odstranitelná vada. Neodstranitelná vada, nájemní smlouva, nájem, podnájem, nájemce, pronajímatel, podnájemník, nájemné, byt, nebytový prostor, řádně, ohlásit, hlásit. Sleva, snížení ceny, snížení nájmu, zvýšení nájmu, snížení nájemného, zvýšení nájemného, cestovní smlouva, ubytování, úschova, důchod, sázka, hra, schovatel, vedlejší ujednání, předmět koupě, předmět prodeje. Zápis společnosti do obchodního rejstříku, založení společnosti, založení sro, založení s.r.o., založit společnost, založit sro, založit s.r.o., obchodněprávní smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo. Advokát Brno, právní služby Brno, právní pomoc Brno, komerční právník Brno, advokátní kancelář Brno, rychlost a profesionalita za přijatelné ceny, efektivnost při vymáhání pohledávek.

Napsat smlouvu, pracovní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu nemovitostí, smlouva o postoupení pohledávky. Trestní oznámení, oznámení trestného činu, výslech svědka, podání vysvětlení, trestný čin, závěrečná řeč, obhajoba v trestním řízení, právo na advokáta, trest odnětí svobody, peněžitý trest. Zahlazení odsouzení, vazba, stížnost proti vazbě, prominutí trestu, podmínečné odsouzení, nepodmíněné odsouzení, prodmínečné upuštění od potrestání, podmínečné propuštění, propuštění z vazby. Stížnost, odvolání, dovolání, stížnost pro porušení zákona, nový trestní zákon, krádež, loupež, neplacení výživného, podvod, úvěrový podvod, zpronevěra, ústavní léčba, zadržovací detence, alternativní trest. Zadržení, cela předběžného zadržení, zatčení, obhájce, obhajoba, důkaz, důkazní prostředek, milost, ústavní stížnost, odsouzení, odsouzen, právní moc, poškozený, poškozená, náhrada škody, zločinné spolčení, mladistvý, přitěžující okolnost, polehčující okolnost, rozrušení, pod vlivem, opilství. Dozor, dohled, amnestie, milost, recidiva, recidivista, další trest, souhrnný trest, úhrnný trest, věznice, policie, státní zástupce, soud, obviněný, podezřelý, odsouzený, odsouzen, obžalovaný, obžaloba, návrh na potrestání, zkrácené přípravné řízení. Úmysl, nedbalost, trestný čin, odsouzení, upuštění od potrestání, propuštění z vazby, usnesení, stížnost proti usnesení o vazbě, propadnutí věci. Propadnutí majetku, vyhoštění, zákaz pobytu, zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí, probační, mediační, výkon trestu, trest odnětí svobody, poslední slovo, zavinění. Přestupek, projednání přestupku, přestupek v dopravě, přestupek proti majetku, správní orgán, pokuta, bloková pokuta, osoba blízká, výmluva na osobu blízkou, dopravní nehoda, náhrada škody. Rozvod manželství, manželé, manželství rozvod, nesporný rozvod, smluvený rozvod, advokát Brno rozvod, výživné, výživné rozvedeného manžela, sňatek, registrované partnerství, svěření dítěte do výchovy, pěstounská péče, pěstounství, osvojení, zrušitelné osvojení. Nezrušitelné osvojení, dlužné výživné, určení otcovství, ústavní výchova, výchovná opatření, soudní poplatek, matrika, registrované partnerství, svědek, občanský sňatek, církevní sňatek. Snoubenec, osvědčení, neplatné manželství, nulitní manželství, neexistující manželství, neexistence manželství, matriční úřad, příjmení, plná moc, odvolání plné moci, zástupce snoubence, ženatý, vdaná, nezletilý. Manželství nezletilého, způsobilost k právním úkonům, výhružka, omyl, donucení, zánik manželství, rozvrácené manželství, návrh na rozvod, vypořádání majetku, společné jmění manželů, bydlení, vyživovací povinnost, rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí, po rozvodu, nezletilé děti, svěření dítěte. Společná výchova, střídavá výchova, dohoda rodičů, dohoda o styku s dítětem, příbuzní, poměry v rodině, brání ve styku s dítětem, bránění ve styku s dítětem, péče o dítě, správa jmění dítěte, správa majetku dítěte, opatrovník, poručník, sociálně právní ochrana, dohled soudu, příjmení dítěte, napomenutí, dohled nad nezletilým, pozastavení rodičovské zodpovědnosti, omezení rodičovské zodpovědnosti, zbavení rodičovské zodpovědnosti. Rodičovská zodpovědnost, vyživovací povinnost, pěstounská péče, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, předadopční péče,souhlasné prohlášení, určení otcovství, popřít otcovství, popření otcovství, nejvyšší státní zástupce, osvojenec, osvojitel, úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Souhlas manžela, zákonný zástupce, žádný zájem, zájem o dítě, souhlas s osvojením, souhlas rodiče s osvojením, adopce, opětovné osvojení, poručník, střet zájmů, vyživovací povinnost. Neprovdaná matka, slušná výživa, přiměřená výživa, příspěvek na výživu, úhrada nákladů, splátky, promlčení, zpětně, rozhodnutí soudu, rozsudek, změna poměrů, ochranná výchova, příjem. Občanské soudní řízení, žaloba, návrh na zahájení řízení, žalobce, žalovaný, právní zástupce, návrh na vydání platebního rozkazu, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, směnka, remitent, směnečník, výstavce, rubopis, indosace. Aval, ručitel, splatnost, úrok, směnečný peníz, námitky, odpor, odvolání, dovolání, důkaz, žalobce, žalovaný, náklady řízení, domicil, rozhodce, rozhodčí doložka, rozhodčí řízení, pravomoc, příslušnost, vyloučení soudce, podjatý, podjatost, zastoupení, plná moc, účastník řízení, vedlejší účastník. Předvolání, rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání, výzva, podání, stejnopis, předvedení, senát, dostavit se, nedostavil, doručeno, nebylo doručeno, doručování, doručenka, exekuce, exekutor, náklady exekuce, notář, patentový zástupce, vyvěšení, úřední deska, lhůta, prominutí lhůty, vykázání. Pořádkové opatření, předběžné opatření, smír, smírčí řízení, návrh na předběžné opatření, odevzdat dítě, závazné, výrok, zamítnut, žaloba na náhradu škody, žaloba o náhradu škody, zajištění důkazu, duševní vlastnictví, zahájeno řízení, zahájení řízení, podmínka řízení, překážka, spojení věcí. Jednání, odměna advokáta, odůvodnění, opravný prostředek, soudní komisař, umoření, úschova, umoření listiny, prohlášení za mrtvého, povolení uzavřít manželství, propuštění, zajištění, opravný prostředek, opravné prostředky, řádné opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky, prodej zástavy. Odvolací soud, přerušení řízení, zastavení řízení, právní nástupnictví, doplnění podání, náležitosti odvolání, doplnění odvolání, vzdání se odvolání, vzetí odvolání zpět, zpětvzetí odvolání, zrušení rozhodnutí, zamítnutí odvolání, odmítnutí odvolání, změna rozhodnutí, potvrzení rozhodnutí. Žaloba na obnovu řízení, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost, podání žaloby, povolení obnovy, náležitosti dovolání, doplnění dovolání, vzdání se dovolání, vzetí dovolání zpět, zpětvzetí dovolání, zamítnutí dovolání, odmítnutí dovolání, přípustné, nepřípustné, podání odvolání. Podání dovolání, podání žaloby, podání návrhu, podání návrhu na obnovu, prohlášení o majetku, výkon rozhodnutí, způsoby výkonu rozhodnutí, způsoby exekuce, zastavení výkonu rozhodnutí, zastavení exekuce, přerušení výkonu rozhodnutí, přerušení exekuce, náklady výkonu rozhodnutí, náklady exekuce. Srážky ze mzdy, odklad exekuce, odklad výkonu rozhodnutí, prominutí exekuce, plátce mzdy, přikázání pohledávky, prodej movitosti, prodej nemovitosti, nepodléhá výkonu rozhodnutí, podléhá výkonu rozhodnutí, nepodléhá exekuci, podléhá exekuci, dražební vyhláška, soudcovské zástavní právo. Prodej podniku, nařízení exekuce, nařízení výkonu rozhodnutí, exekuční příkaz, správce podniku, dražební vyhláška, dohled soudu, cena podniku, cena, dražební jednání, rozvrh, vydražení, přechod práv, převod práv, vyklizení. Bytová náhrada, přístřeší, odebrání společné věci, odebrání věci, rozdělení společné věci, rozdělení věci, provedení prací. Dědictví, dědění, příbuzní, závěť, vydědění, zrušení závěti, holografní, alografní, dědické skupiny, dědická skupina, manžel, rodiče, děti, příbuzní v řadě přímé, sourozenci, osoby spolužijící, dědické řízení. Vydědit, vydědění, započtení, dědický podíl, podíl, podíly, oprávněný dědic, opomenutý dědic, obnova dědického řízení, vydání dědictví, podpis, podpisy, ověření podpisu, ověřené podpisy. Ručení, ručitel, zástava, zastavit, zástavní právo, zadržovací právo, věcné břemeno, břemeno, doživotní užívání, průchod, cesta, smluvní pokuta, uznání dluhu, započtení, jistota, podzástavní právo, zánik závazku, změna závazku, změna věřitele, změna dlužníka, dluh, pohledávka, plnění, závazek, vznik závazku, prekluze, promlčení, uplynutí doby. Lhůta, nepromlčují, smlouva, zápis, výmaz, katastr nemovitostí, vklad, poznámka, záznam, plomba, doba plnění, místo plnění, čas plnění, splatný, splatnost, úrok, úroky z prodlení, úrok z prodlení, prodlení, nezaplatil, neplatí, po splatnosti, u dlužníka, u věřitele, rozhodnutí, usnesení, rozsudek, licitátor. Veřejná dražba, přírůstek, nález, opuštění, sousedská práva, uplynutí doby, prodej, koupě, prominutí dluhu, odpuštění dluhu, nemožnost plnění, nemožné plnění, nemožnost plnit, pohledávka neexistuje, dluh neexistuje, vlastnictví, věcné právo, věc cizí, vznik vlastnictví, vlastnické právo, zaručit se. Spoluvlastnictví, spoluvlastnický podíl, rozdělení věci, přikázání věci, náhrada, podíl, velikost podílu, velikost podílů, společné jmění manželů, zánik společného jmění manželů, zúžení společného jmění manželů, rozšíření společného jmění manželů, vznik společného jmění manželů, zrušení společného jmění manželů. Rozhodování, běžné rozhodování, souhlas druhého manžela, vypořádání, vypořádání společného jmění manželů, po rozvodu, připadne tomu, osobní potřebu, zájem dítěte, transformace, dar, dědění, zdědil, restituce, výlučné vlastnictví, společné závazky, zavazuje, společné dluhy. SJM, zúžení SJM, rozšíření SJM, podílové spoluvlastnictví, bezpodílové spoluvlastnictví, stejné podíly, hlasovací právo. Škoda, náhrada škody, škoda na věci odložené, výše škody, ušlý zisk, skutečná škoda, vymáhat, provoz, bezdůvodné obohacení, plnění bez právního důvodu, neplatná smlouva, plnění za jiného, placení za jiného, promlčecí doba, vydat, obohatil, stát.

SEO Rozcestník
ostatni Katalog webů Katalog www stránek SEO katalog Alfaradius - databáze českých firem ZDROJ.cz - katalog odkazů sluzby Katalog obchodů na internetu